07 Ιαν

Νέα εγκύκλιο σχετικά με τα ΚΤΕΟ και την λειτουργία τους εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εφιστώντας την προσοχή των ελεγκτών για τη διαπίστωση ύπαρξης του φίλτρου μικροσωματιδίων.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται πως οι Ελεγκτές των ΚΤΕΟ πρέπει να παρακολουθήσουν συμπληρωματική επιμόρφωση για να ανανεώσουν το Πιστοποιητικό τους. Ωστόσο το άκρως ενδιαφέρον σημείο της εγκυκλίου αφορά στα πετρελαιοκίνητα οχήματα και ειδικότερα στα φίλτρα συγκράτησης μικροσωματιδίων!

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο: «Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά την ανάγκη να δίδεται μεγάλη προσοχή στον διεξοδικότερο έλεγχο του συστήματος εξάτμισης των οχημάτων diesel, για τη διαπίστωση ύπαρξης του φίλτρου μικροσωματιδίων πετρελαίου DPF, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος σχετικά με την αφαίρεση του φίλτρου αυτού.» Επίσης πλέον δεν θα θεωρείται Επικίνδυνη Έλλειψη αλλά Σοβαρή θέματα που μπορεί να προκύψουν από τον αριθμό πλαισίου ή τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Παράλληλα ξεκαθαρίζεται πως τα απορριμματοφόρα των Δήμων άνω των 3,5 τόνων πρέπει μα φέρουν ταχογράφους καθώς η λειτουργία τους είναι υποχρεωτική σε αυτή την κατηγορία οχημάτων.

 

Η εγκύκλιος

Η εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2019

ΣΧΕΤ: Η κ.υα 49462/538/18/2019 (Β’ 1172) «Επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ»

Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 της ανωτέρω σχετικής κ.υα, για την ανανέωση του Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ, ο κάτοχός του υποχρεούται να παρακολουθήσει συμπληρωματική επιμόρφωση και στη συνέχεια να εφοδιασθεί με «βεβαίωση συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτή ΚΤΕΟ». Η βεβαίωση αυτή έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους και χορηγείται στον ελεγκτή ύστερα από υποχρεωτική παρακολούθηση συμπληρωματικής επιμόρφωσης διάρκειας 24 ωρών και ανανεώνεται ανά έτος κατά τον ίδιο τρόπο.

Για το έτος 2019 η προτεινόμενη εκπαιδευτική ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

ΥΑ – Κ.ΥΑ

1.Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 892/19/2019 (Β΄221) κυα «Διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων».

Με την ανωτέρω κυα καθορίστηκε η διαδικασία ακινητοποίησης των οχημάτων στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων με αφαίρεση επιτόπου των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) από αστυνομικό όργανο το οποίο ειδοποιείται από το ΚΤΕΟ.

2.Η με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/2019 (Β΄1172) κυα «Επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ» ΑΔΑ:6ΑΦΖ465ΧΘΞ-37Τ

Με την ανωτέρω κυα διαμορφώθηκαν νέες διατάξεις για την επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και αφορούν μεταξύ άλλων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις, τη διαδικασία των θεωρητικών εξετάσεων, την πιστοποίηση (έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών), την ανανέωση του πιστοποιητικού με την διαδικασία της συμπληρωματικής επιμόρφωσης και την απαραίτητη ύλη.

3.Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄1003) υα «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκούσιου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)» ΑΔΑ:ΩΡΓΖ465ΧΘΞ-ΘΑ3

Με την ανωτέρω υα κωδικοποιήθηκαν ισχύουσες διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 44800/123/1985 (Β’ 781) υα για τον περιοδικό, εκούσιο και έκτακτο έλεγχο λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία ελέγχου της οδηγίας 2014/45/ΕΕ με την κατάργηση ή/και ενσωμάτωση πολλών υα που ίσχυαν από το 1985 και ενσωματώθηκαν πολλές ισχύουσες διατάξεις, απαντήσεις ερμηνείες που είχαν με εγκυκλίους της Υπηρεσίας δοθεί σε συνέχεια ερωτημάτων πολιτών, Υπηρεσιών και Φορέων Ελέγχου. Στην απόφαση αυτή:

– Εκτός από τα σημεία ελέγχου που τίθενται από την οδηγία 2014/45/ΕΕ ενσωματώνονται και οι εθνικοί κωδικοί για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 44800/123/1985 (Β’ 781) υα καθώς και των οχημάτων με LPG/CNG, μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων και των μοτοσικλετών

– Ενσωματώνονται ο εκούσιος και έκτακτος έλεγχος

– Ενσωματώνονται τα έντυπα των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) τόσο των Δημοσίων όσο και των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, το Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) καθώς και το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ)

– Καταγράφηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επιδεικνύονται στο ΚΤΕΟ

– Διευκρινίζεται η ισχύς των ΔΤΕ

– Επαναδιατυπώνονται οι περιπτώσεις για την απαλλαγή καταβολής τέλους για εκπρόθεσμο έλεγχο  λόγω ανωτέρας βίας

– Αλλάζει η διαδικασία αποκατάστασης της έλλειψης σχετικά με θέματα του αριθμού πλαισίου και των πινακίδων κυκλοφορίας (λόγω αλλαγής της έλλειψης από Επικίνδυνη σε Σοβαρή)

– Καθορίζεται εκ νέου ο ελάχιστος χρόνος ελέγχου διενέργειας των περιοδικών ελέγχων

– Ρυθμίζεται το θέμα του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων που ενώ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά και εξαιρούνται από τον τεχνικό έλεγχο, κυκλοφορούν εκτός των νησιών αυτών

– Ορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδει χώρα της ΕΕ.

4.Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 53116/540/2019 (Β΄2832) υα ‘’Τροποποίηση της υα με αριθμ. πρωτ. οικ. 24996/2840/2011 (Β΄1123) «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργούμενων τεχνικών ελέγχων»’’ ΑΔΑ:ΩΖΣΣ465ΧΘΞ-ΡΧΧ

Με την ανωτέρω υα συμπληρώνονται διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 24996/2840/2011 υα της μηχανογράφησης των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ με την προσθήκη μιας επιπλέον φωτογραφίας του μετρητή χιλιομέτρων (κοντέρ) και την καταγραφή στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) όλων των ενδείξεών του λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των τεχνικών ελέγχων από το ιστορικό αρχείο.

5.Η με αριθμ. πρωτ.οικ. 53118/542/2019 (Β΄2748) υα ‘’Τροποποίηση της υα με αριθμ. πρωτ. οικ. 20794/2222/2012 (Β΄1446) «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ»’’ ΑΔΑ:Ω7ΨΨ465ΧΘΞ-Μ5Υ

Με την ανωτέρω υα συμπληρώνονται διατάξεις της υα 24996/2840/2011 της μηχανογράφησης των Δημοσίων ΚΤΕΟ με την προσθήκη μίας (1) επιπλέον φωτογραφίας του μετρητή χιλιομέτρων (κοντέρ) και την καταγραφή στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) όλων των ενδείξεών του λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των τεχνικών ελέγχων από το ιστορικό αρχείο.

6.Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 70959/767/2019 (Β΄3593) υα ‘’Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄1003) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκούσιου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) »’’ ΑΔΑ:Ω3ΝΗ465ΧΘΞ-ΟΨ5

Με την ανωτέρω υα τροποποιήθηκε το άρθρο 12 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄1003) υα όσον αφορά στην ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας από τα ΚΤΕΟ όταν παρατηρείται εμφανής παραποίηση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων μόνο όταν το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

7.Η με αριθμ. πρωτ. 74368/861/2019 (Β΄ 3975) υα ‘’Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων :

1) με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας  του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκούσιου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) (Β΄1003) » όπως ισχύει

2) με αριθμ. πρωτ. οικ. 24996/2840/2011 ‘’Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργούμενων τεχνικών  Ελέγχων’’ (Β΄1123), όπως ισχύει

3) με αριθμ. πρωτ. 20794/2222/2012 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ» (Β΄1466), όπως ισχύει. ΑΔΑ:Ω3ΛΝ465ΧΘΞ-0ΗΛ

Με την ανωτέρω υα:

– Καταργείται η προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων όταν υπάρχει εμφανής παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων

– Δεν σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη αλλά η έλλειψη αυτή αποκαθίσταται με την εκτύπωση επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) όλων των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων από το ιστορικό του τεχνικού ελέγχου του οχήματος υπό μορφή πίνακα «Αριθμός ΔΤΕ» – «Ημερομηνία» – «Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων»

– Σημειώνεται παρατήρηση «Μείωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χλμ. μεταξύ των ελέγχων ../../… και ../../…»

– Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για το πρόβλημα της ανακολουθίας και εφόσον επιθυμεί ποινικές κυρώσεις (για απάτη εις βάρος του) πρέπει να υποβάλλει στο ΚΤΕΟ σχετική υπεύθυνη δήλωση

8.Η με αριθμ. πρωτ. Γ4/46264/2389/2019 (Β΄ 2448) υα ‘’Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΣΤ 29900/77

«Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στη Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (Β΄1318) ΑΔΑ:ΨΒ ΖΠ465ΧΘΞ-ΘΔ5

Με την ανωτέρω υα ρυθμίζεται το θέμα κυκλοφορίας βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των χιλίων (1 000) λίτρων μέχρι 31-12-2029. Επίσης καθορίζεται ο έλεγχος πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής στο ΚΤΕΟ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

1.Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 9764/103/5-2-2019 «Κοινοποίηση κοινής υπουργικής απόφασης» ΑΔΑ:94Θ2465ΧΘΞ-Τ98

Με την εγκύκλιο αυτή γίνεται ενημέρωση για το υπόδειγμα εγγράφου που χορηγεί Ιδιωτικό ΚΤΕΟ στον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω επικίνδυνων ελλείψεων

2.Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 13240/137/15-2-2019 «Επιμόρφωση ελεγκτών ΚΤΕΟ για τεχνικούς ελέγχους οχημάτω LPG και CNG» ΑΔΑ: Ψ903465ΧΘΛΞ-9Ο9

Με την εγκύκλιο αυτή διευκρινίζεται ότι επειδή η απαιτούμενη εκπαιδευτική ύλη για την διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων που χρησιμοποιούν LPG ή CNG περιλαμβάνεται στην ύλη της υα για την επιμόρφωση και πιστοποίηση των ελεγκτών ΚΤΕΟ δεν απαιτείται πλέον συμπληρωματική επιμόρφωση στους τομείς αυτούς.

3.Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 29946/321/29-5-2019 ‘’Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με αριθμ.πρωτ. οικ. 19111/192/6-3-2019 (Β΄1003) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκούσιου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)» ΑΔΑ:7ΝΙ9465ΧΘΞ-0ΙΞ

Με την εγκύκλιο αυτή δίδονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. 19111/192/2019 υα. Ειδικότερα:

– Αναφέρεται η κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας (από την έκδοση της με αριθμ. πρωτ. 44800/123/1985 υα και μετά) σχετικά με την τεχνικό έλεγχο των οχημάτων

– Παρατίθεται το προεκτυπωμένο ενημερωτικό κείμενο στην οπίσθια όψη του φύλλου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ)

– Αναλύεται η διαδικασία για την προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων στην περίπτωση εμφανούς παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (διαδικασία που καταργείται με την έκδοση της με αριθμ. πρωτ. 74368/861/2019 υα

– Παρατίθεται υπόδειγμα ενημερωτικού σημειώματος που αποστέλλει το ΚΤΕΟ στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας όταν κατά τον έλεγχο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τις ποινικές κυρώσεις για ανακολουθία στις ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

4.Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 56180/570/11-7-2019 «Δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων α) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53118/542/2019 (Β΄2748) και β) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53116/540/2019 (Β΄2832)»

Με την εγκύκλιο αυτή ενημερώνονται τα ΚΤΕΟ (Δημόσια και Ιδιωτικά) ότι τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις της μηχανογράφησης των ΚΤΕΟ προκειμένου να προσαρμοστούν στην ανάγκη της αυτόματης εκτύπωσης στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) των ενδείξεων του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων από το ιστορικό των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήματος. Επίσης προστίθεται μια επιπλέον φωτογραφία του πίνακα οργάνων που αποστέλλεται στο Μηχανογραφικό Σύστημα του Υπουργείου.

5.Η με αριθμ. πρωτ. 57798/592/29-7-2019 «Διευκρίνηση για τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που χορηγούν τα ΚΤΕΟ» ΑΔΑ:6ΧΚ1465ΧΘΞ-7ΕΒ

Με την εγκύκλιο αυτή διευκρινίζονται θέματα που αφορούν τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), το απόθεμά τους, την έγκρισή τους το περιεχόμενό τους τόσο στη εμπρόσθια όσο και στην οπίσθια ενημερωτική σελίδα.

Διευκρινίζουμε ότι για το πρόσθετο φύλλο του ΔΤΕ που τυχόν συμπληρώνεται δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία.

6.Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 74102/845/7-10-2019 «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης» ΑΔΑ:Ω3ΝΗ465ΧΘΞ-ΟΨ5

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την δήλωση της επιθυμίας των ποινικών κυρώσεων που αφορούν στην εμφανή παραποίηση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (απάτη). Διευκρινίζεται ότι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας διατηρούν αρχείο με τα αποστελλόμενα από το ΚΤΕΟ ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με την παραποίηση των ενδείξεων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων έως ότου ζητηθούν από την αρμόδια εισαγγελία στην οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει έγκληση σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, επειδή σύμφωνα με το άρθρο 405 του Ποινικού Κώδικα το αδίκημα της απάτης (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα) δεν διώκεται αυτεπάγγελτα.

7.Η με αριθμ. πρωτ. αριθμ. 31421/333/10-5-2019 «Τοποθέτηση και χρήση ταχογράφου σε απορριματοφόρα οχήματα που ανήκουν σε Δήμους» ΑΔΑ: ΩΠΛΝ465ΧΘΞ-ΓΙΙ

Με την εγκύκλιο αυτή ενημερώνονται τα ΚΤΕΟ για την υποχρέωση ελέγχου του ταχογράφου σε απορριμματοφόρα οχήματα με ΜΑΜΦΟ άνω των 3,5 τόνων που ανήκουν σε Δήμους καθόσον με το αριθμ. αριθμ. Φ450/99593/3678/16-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών η τοποθέτηση και λειτουργία ταχογράφου στην κατηγορία αυτών των οχημάτων είναι υποχρεωτική.

8.Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 32873/345/22-4-2019 ‘’Δημοσίευση κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/9-4-2019 (Β΄1172) των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών «Επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ» ΑΔΑ: ΩΞ8Γ465ΧΘΞ-ΜΤ3

Με την εγκύκλιο αυτή γίνεται ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση της απόφασης για την επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των ΚΤΕΟ και διευκρινίζονται θέματα που αφορούν την υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις ελεγκτών ΚΤΕΟ, και της εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων.

9.Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 67157/708/6-9-2019 «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ΙΚΤΕΟ» ΑΔΑ:68Ρ7465ΧΘΞ-ΞΗΑ

Η εγκύκλιος αφορά στην ίδρυση ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Διευκρινίζεται η υποβολή δικαιολογητικών για την αναγγελία λειτουργίας ΙΚΤΕΟ και τη χορήγηση βεβαίωσης με διετή ισχύ με δικαίωμα ανανέωσης για 2 έτη ακόμη.

10.Η με αριθμ. πρωτ. οικ. Γ2/51909/2686/26-6-2019 «Δημοσίευση απόφασης περί ζητημάτων ταξινόμησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR»

Με την παρούσα γίνεται ενημέρωση για την ταξινόμηση βυτιοφόρων οχημάτων με δεξαμενή χωρητικότητας ≤ 1 000 λίτρων και τους περιορισμούς στη χρήση βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων με δεξαμενή ≤ 1 000 λίτρων τα οποία έχουν ήδη ταξινομηθεί ή πρόκειται να ταξινομηθούν έως 30-9-2019.

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

1.Το με αριθμ. πρωτ. 3556/51/19-3-2019 «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων κλειστού χώρου»

2.Το με αριθμ. πρωτ. 9817/756/05/24-3-2005 «Τοποθέτηση ‘’εργάτη’’ επί οχήματος»

3.Το με αριθμ. πρωτ. 42976/444/10-6-2019 «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας τελωνείου»

4.Το με αριθμ. πρωτ. 56418/574/23-7-2019 «Ισχύς πιστοποιητικού ελεγκτή Δ.ΚΤΕΟ»

5.Το με αριθμ. πρωτ. 69017/734/8-10-2019 «Τεχνικός έλεγχος οχημάτων»

6.Το με αριθμ. πρωτ. Γ4/60761/3035/6-9-2019 «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος σε βυτιοφόρα με δεξαμενή ≤ 1 000 λίτρων

Β. Επειδή κατά την εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. 19111/192/2019 (Β΄1003) υα και όσον αφορά στον έλεγχο των ενδείξεων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων που αναγράφονται επί των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) οχημάτων διαπιστώθηκε ότι στο παρελθόν είχαν γίνει πολλά λάθη στην καταγραφή τους (π.χ. αναγραφή των μέτρων ως χιλιομέτρων, μετατροπή των μιλίων σε χιλιόμετρα, ο κατ΄ εκτίμηση μηδενισμός σε κοντέρ κ.λπ.), πρέπει οι ελεγκτές να επιδεικνύουν την πρέπουσα προσοχή κατά την αναγραφή της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στο ΔΤΕ.

Γ. Για την εφαρμογή της κυα οικ. 37152/2620/2017 (Β’ 1849) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/30-9-2004 (Β’ 1514) κυα σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων όπως θεσπίστηκαν με την οδηγία 1999/37/ΕΚ, για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/46/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014», δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων διαδικτυακή υπηρεσία (web service). Μέσω αυτής αποστέλλονται στοιχεία όταν αφαιρούνται και επαναχορηγούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας σε όχημα για το οποίο εκδίδεται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) με επικίνδυνη έλλειψη. (βλέπε εγκύκλιο οικ. 37178/387/14-5-2018 ΑΔΑ : Ψ8Α7465ΧΘΞ-Μ0Α).

Δ. Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά την ανάγκη να δίδεται μεγάλη προσοχή στον διεξοδικότερο έλεγχο του συστήματος εξάτμισης των οχημάτων diesel, για τη διαπίστωση ύπαρξης του φίλτρου μικροσωματιδίων πετρελαίου DPF, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος σχετικά με την αφαίρεση του φίλτρου αυτού.»

Πηγή: newsauto.gr